Wyznanie Wiary

W co wierzymy

Opieramy swoje zasady wiary na nauczaniu Jezusa i apostołów, zapisanym w Nowym Testamencie, i odwołujemy się do ideałów pierwszych chrześcijan. Podobnie jak większość kościołów chrześcijańskich, wierzymy w prawdy zawarte w apostolskim wyznaniu wiary. Utożsamiamy się również z ideami Reformacji, będącej “powrotem do źródła”, którym dla chrześcijan jest Pismo Święte, zarówno Stary jak i Nowy Testament.

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wychowywania w sprawiedliwości,

Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”

2 List Św. Pawła do Tymoteusza 3:16-17

ZASADY WIARY:


  • Wierzymy w Pismo Święte – Stary i Nowy Testament,  jako jedyny, werbalnie natchniony przez Boga, nieomylny i wystarczający autorytet w sprawach życia i wiary.

  • Wierzymy w jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  • Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus zmarł za grzechy świata, składając zastępczą ofiarę za ludzi, którą była jego męczeńska śmierć na krzyżu. Dzięki niej wszyscy, którzy mu ufają, zostają usprawiedliwieni przed Bogiem. Zbawienie to jest darem Bożej łaski.
  • Wierzymy, że człowiek staje się dzieckiem Bożym z chwilą nowonarodzenia się, które jest narodzeniem się z Boga, zgodnie z  ew. Jana 1, 12 i 13
  • Wierzymy w Chrzest Duchem Świętym (napełnienie Duchem Świętym) i dary Ducha Świętego zgodnie z  Dz.Ap. 1, 4-5; 2, 39; 10, 45- 46; 19, 1-6 i 1Kor. 12, 1-11
  • Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz. Zgrzeszywszy, ściągnął na siebie oraz całą ludzkość śmierć fizyczną i duchową, która jest oddzieleniem od Boga. Każdy człowiek przychodzący na świat rodzi się z grzeszną naturą i grzeszy w myśli, słowie oraz uczynku.
  • Wierzymy, że człowiek  mimo grzesznego stanu, w jakim się znajduje,  może dostąpić zbawienia z łaski, przez wiarę. Przyjmując Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, może narodzić się na nowo z Ducha Świętego i stać się dzieckiem Bożym i dziedzicem życia wiecznego.
  • Wierzymy w powszechny i apostolski Kościół, do którego należą nawróceni i odrodzeni wszystkich wieków, ze wszystkich narodów. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Chrystus jest Głową i Panem Kościoła, zbudowanego na fundamencie apostołów i proroków, zaś wszyscy wierzący są złączeni jego miłością, którą otrzymali z chwilą zamieszkania Ducha Świętego w nich.
  • Wierzymy w  zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, wieczne przebywanie zbawionych w niebie z Bogiem oraz wieczne oddzielenie od Boga i cierpienie niezbawionych.